دسامبر 01, 2022

هلمند : عساکر اجیر ازیک قرارگاه مهم و5 پوستۀ شان  درسنگین گریختند

ازولایت هلمند خبر رسیده است که  عساکر اردوی احیر یک قرارگاه مهم و5 پوستۀ شان را درولسوالی سنگین تخلیه کرده وازمنطقه فرار کرده اند .

این قرارگاه مهم و5 پوستۀ دشمن  ساعت 11 بجه ظهر امروز درمنطقه سرپزی ازمربوطات ساروان قلعه ولسوالی مذکور برسرک عمومی ولسوالی کجکی ازسوی عساکر ادارۀ اجیر  پس ازآن تخلیه شدند که درسلسلۀ عملیات ” عـــــــزم ” ازدوشب  بد ینسو 11 پوستۀ دشمن درولسوالی های کجکی ، سنگین وگریشک فتح گردیده وتعداد زیاد ازاجیران درآنان کشته وزخمی شده اند .

خبرمی افزاید ، منطقه سرپزی که دردامن دشت برسرک عمومی کجکی واقع است  حالا بطور کامل درتصرف مجاهدین امارت اسلامی قرار دارد .

گفته میشود که 6 موتر زرهی  تخریب شده ، 7 موتر رینجر تخریب شده و موتر نوع کوماز  تخریب شده  درقرارگاه وپوسته های مذکور  بغنیمت مجاهدین درآمده است .

 

Related posts