دسامبر 10, 2022

هلمند : عساکر اردوی اجیر وپولیس ازدو قرارگاه مهم شان درمارجه گریختند

ازولایت هلمند خبر رسیده است که ظهر روز گذشته ، عساکر اردوی اجیر وپولیس دوقرارگاه مهم ویک پوستۀ شان را درمنطقه شین غزک ازمربوطات ولسوالی مارجه تخلیه کرده وازمنطقه فرار کرده اند .

به اساس خبر ،  با فرار دشمن  حالا منطقۀ کامل درتصرف مجاهدین امارت اسلامی قرار دارد .

2015/6/16

Related posts