نوامبر 27, 2022

وصیت شهيد به مادر

مادر چه گريه ميكنى امشب براى من‏
زنهار اشك غم مفشان در عزاى من‏

من طاير بهشتي ام و راستى نبود
ويرانه‏اى چو عالم هستى سراى من‏

رفتم از اين خراب و پريدم به اوج عشق‏
جايى كه بود درخور بال هماى من‏

بنگر چگونه پر به حريم خدا زدند
همسنگران همنفس خوشنواى من‏

من زنده‏ ام شهيد ره عشق مرده نيست‏
پيچيد بگوش اهل حقيقت نداى من‏

زان شد نصيب فيض شهادت مرا كه بود
عشق جهاد و همسفر دوستان من‏

من يك مجاهدم در آئين لشكري
فرمانده ، عشق باشد و آمر خداى من‏

مادر مرا ببخش وليكن روا نبود
انكار امر رهبر من ، رهنماى من‏

جايى كه پاى دين و وطن بود در ميان‏
مادر نبود بستر راحت سزاى من‏

وقتى نشسته در بر سجاده‏اى مباش‏
غافل به پيشگاه خدا از دعاى من

هرجا بديدی دوستانم ایدت به نزد‏
فرزند خود خطاب كن او را به جاى من‏

Related posts