دسامبر 06, 2022

پکتیا: قوای عملیات دشمن در چمکنی با شکست مواجه شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر قوای عملیاتی دشمن که به ولسوالی جانی خیل روان بود، حمله کردند.

قوای دشمن از چندین روز درمنطقه لوره توسط مجاهدین محاصره بودند که در نتیجه آن، ساعت 12 بجه دیشب با استفاده از تاریکی شب  از منطقه فرار کردند.

Related posts