نوامبر 27, 2022

پکتیا: یک تن اربکی در نزدیک گردیز با مجاهدین پیوست

به اساس خبر، یک تن اربکی در نزدیک گردیز مرکزولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.

اربکی یاد شده عظیم فرزند روز دین امروز درمنطقه مرکزی آن ولایت بامجاهدین پیوسته است.

Related posts