دسامبر 10, 2022

پکتیکا: یک گزمه دشمن در زیروک مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه دشمن در منطقه شرمی ولسوالی زیروک ولایت پکتیکا حمله کردند.

حمله ساعت 11 چاشت امروز صورت گرفت وبه دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts