دسامبر 01, 2022

پکتیکا:3 تن مجاهدین نفوذی در سرحوضه بعد از کشتن 12 عسکر مزدور، با مجاهدین یکجا شدند

به اساس خبر، 3 تن ازمجاهدین نفوذی امارت اسلامی در منطقه کوتنی ولسوالی سرحوضه ولایت پکتیکا 12 عسکر مزدور را در یک پوسته به قتل رساند.

مجاهدین متذکره عساکر یاد شده را در یک پوسته جابجا به قتل ساندند وبا مقادیرزیاد سلاح ومهمات غنیمت شده درآن منطقه با مجاهدین یکجا شدند.

این حمله با تاکتیک ویژه انجام یافت ویک پوسته مهم دشمن درمنطقه از بین رفت.

مجاهدین نفوذی توسط مجاهدین منطقه به گرمی استقبال گردیدند وازاکرامات نیک مجاهدین برخوردار شدند.

Related posts