دسامبر 01, 2022

پیام تعزیت و بیعت سید علاؤالدین آغا، قومندان مشهور و مسئول معسکر امارت اسلامی(صوتی)

سید علاؤالدین قومندان مشهور و مسئول معسکر امارت اسلامی مراتب تعزیت خویش را به خانوادهء مرحوم امیر المومنین و همهء مسلمانان پیشکش نموده، و بیعت خویش را با عالیقدر ملا اختر محمد منصور صاحب اعلام میدارد، نامبرده می افزاید که بیعت با منصور صاحب نباید بیشتر از این به تاخیر انداخته شود، زیرا دشمنان امارت اسلامی از آن بر علیه امارت اسلامی استفاده می کنند.

images-3

برای شنیدن پیان بر لینک ذیل کلیک کنید

Related posts