دسامبر 01, 2022

کابل: سفارت های خارجی مورد حمله راکتی قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی سفارت های خارجی را در منطقه وزیر محمد اکبرخان کابل مورد حمله راکتی قرار دادند.

حمله ساعت 4 بامداد امروز صورت گرفت ودقیقا به هدف اصابت نمود که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم تلفات جانی دشمن دقیقا به دست نه امده است.

Related posts