نوامبر 30, 2022

کابل: عساکردشمن در سروبی 6 پوسته شان را تخلیه نمودند

به اساس خبر، عساکر دشمن درمنطقه شینکیو تیزین ولسوالی سروبی ولایت کابل 6 پوسته شان را تخلیه نمودند.

این پوسته های دشمن که غرض امنیت کاروان های دشمن در مسیر راه ایجاد شده بود، ناوقت دیشب دراثر حملات مسلسل مجاهدین، تخلیه گردید.

Related posts