دسامبر 08, 2022

کابل: قوای دشمن در خاکجبار مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر قوای دشمن در ولسوالی خاکجبار ولایت کابل حمله کردند.

حمله ساعت 11 چاشت امروز درمنطقه جنغوزی صورت گرفت، نبردمدت 3 ساعت ادامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید وقوای دشمن پای به فرار نهادند.

Related posts