نوامبر 26, 2022

کابل: قوای دشمن در سروبی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر قوای دشمن درمنطقه تیزین ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند.

حمله ساعت 7 شام دیروز صورت گرفت وتا ناوقت دامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts