دسامبر 08, 2022

کابل: ماین در سروبی یک عسکر را بهلاکت رساند

به اساس خبر، ماین در ولسوالی سروبی ولایت کابل عساکر مزدور را هدف قرار داد

انفجار ساعت 5 صبح امروز درمنطقه شیرخانه صورت گرفت ویک عسکر دران جابجا کشته وشمار دیگر زخمی شدند.

Related posts