دسامبر 06, 2022

کابل: 3 کانتینر دشمن در سروبی تخریب گردید

Related posts