دسامبر 08, 2022

کابل: 5 عسکر در سروبی با مجاهدین پیوستند

به اساس خبر، 5 عسکر در ولسوالی سروبی ولایت کابل با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

عساکریاد شده ساعت 8 صبح دیروز دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه امروز با مجاهدین پیوستند.

Related posts