دسامبر 10, 2022

کنر: پوسته ومقر ولسوالی مروره مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته دشمن در ورسک ومقر ولسوالی مروره ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 7 صبح دیروز با دهشکه وزیکویک آغاز گردید، نبرد 6 عصر ادامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts