دسامبر 01, 2022

کنر: یک حمله تعرضی دشمن در مروره عقب زده شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم یک حمله تعرضی دشمن را در ولسوالی مروره ولایت کنر عقب زدند.

عساکردشمن ساعت 8 صبح امروز درمنطقه ورسک بر مواضع مجاهدین حمله تعرضی را براه انداختند که بمقاومت شدید مجاهدین مواجه شدند که در نتیجه ان، عساکردشمن عقب زده شدند.

خبرمی  افزاید که بعدا عساکردشمن قریه مانو را تحت آتش توپخانه قرار دادند که در نتیجه ان یک طفل شهید و3 تن دیگرزخمی شدند.

Related posts