نوامبر 26, 2022

کنر: یک حمله تعرضی دشمن در مروره عقب زده شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم یک حمله تعرضی دشمن را در ولسوالی مروره ولایت کنر عقب زدند.

شمار زیاد عساکردشمن ساعت 8 صبح دیروز وبار دیگر ساعت 6 عصر بالای مناطق مفتوح در مورگام وکارکندو حمله تعرضی نمودند که بامقاومت شدید مجاهدین مواجه شدند ووعساکردشمن بعد از تحمل تلفات سنگین جانی ومالی به مرکزولسوالی فرار نمودند.

Related posts