دسامبر 01, 2022

کنر: یک پوسته دشمن درنزیک اسعدآباد مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بریک پوسته دشمن در نزدیک اسعدآباد مرکزولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 7 صبح امروز درمنطقه شگی صورت گرفت وبه دشمن تلفات سنگین بجا گذاشت.

Related posts