نوامبر 27, 2022

کنر: یک پوسته دشمن در دانگام مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر یک پوسته دشمن در ولسوالی دانگام ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 10 چاشت امروز درمنطقه کاندو صورت گرفت وبه دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts