دسامبر 06, 2022

کنر: یک پوسته دشمن در سرکانو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 2 بعد ازظهر امروز درمنطقه مسلم آباد صورت گرفت وبه دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts