دسامبر 01, 2022

کنر: یک پوسته دشمن در مانوگی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در ولسوالی مانوگی ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 7 شام امروز درمنطقه کندگل صورت گرفت وبه دشمن تلفات وارد گردید اما تفصیلات آن به دست نه امده است.

Related posts