دسامبر 10, 2022

کنر: یک پوسته دشمن در مانوگی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته دشمن در ولسوالی مانوگی ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 7 شام دیروز درمنطقه کندکل صورت گرفت وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts