دسامبر 01, 2022

کنر: یک پوسته دشمن در مروره مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در ولسوالی مروره ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 7 صبح امروز درمنطقه ورسک صورت گرفت وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts