دسامبر 01, 2022

کنر: یک پوسته دشمن در مروره مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن  درمنطقه ورسک ولسوالی مروره ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 6 عصر دیروز صورت گرفت وبه دشمن تلفات وارد سنگین وارد گردید.

Related posts