دسامبر 08, 2022

کنر: یک پوسته دشمن در نرنگ مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در ولسوالی نرنگ ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 12 وسی دقیقه ظهر دیروز بر پوسته لچی گلی صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts