دسامبر 10, 2022

کنر: یک پوسته دشمن در ولسوالی سرکانو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته پولیس سرحدی در منطقه نواپاس ولسوالی سرکانو  ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 3 سی دقیقه ظهر امروز صورت گرفت وبه دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts