نوامبر 26, 2022

کنر: ۲ پوسته دشمن در مانوگی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر 2 پوسته دشمن در منطقه کندگل ولسوالی مانوگی ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 10 چاشت دیروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts