نوامبر 30, 2022

کنر: 2 پوسته دشمن در شیگل مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر دو پوسته دشمن در ولسوالی شیگل ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 5 صبح امروز درمنطقه چناری وپرش صورت گرفت وبه دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts