نوامبر 27, 2022

کنر: 2 پوسته دشمن در مروره مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر دو پوسته دشمن در منطقه غاخی کندو و ورسک ولسوالی مروره ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 4 عصر دیروز بر پوسته خاخی کندو وعمل 7 شام بر پوسته ورسک صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts