دسامبر 10, 2022

یک طیاره دشمن در بگرام هدف سلاح دهشکه قرارگرفت

Related posts