دسامبر 01, 2022

یک قومندان بهمراه محافظش در شهر قندهار بهلاکت رسید

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که شام روز گذشته در حوزۀ 6 امنیتی شهر قندهار، در منطقۀ نوی کلاچی ، قومندان پوستۀ دشمن – قومندان محمد رفیق – بهمراه یک محافظش در حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی جابجا بهلاکت رسید و یک محافظ دیگرش نیز بشدت زخمی گردید و موتر فیلدرنامبرده نیز تخریب شد .

2015-07-15

Related posts