نوامبر 26, 2022

یک قومندان بهمراه 2 محافظش در شهر قندهار بهلاکت رسید

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که امروز عصر ، در ناحیۀ 2 شهر قندهار، نزدیک برج نوروزشاه ، قومندان پوستۀ دشمن – نعمت الله – بهمراه 2 محافظ پولیس خود، مورد حملۀ چریکی مجاهدین قرار گرفت و هر3 تن جابجا بهلاکت رسیدند .

2015-07-15

Related posts