نوامبر 30, 2022

یک پوسته دشمن در غازی آباد مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در ولسوالی غازی آباد حمله کردند.

حمله ساعت 5 صبح امروز درمنطقه گنه گاره صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم ان به دست نه امده است.

Related posts