نوامبر 26, 2022

یک پوسته دشمن در غازی اباد مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در ولسوالی غازی آباد مورد حمله قرارگرفت.

حمله ساعت 8 صبح امروز درمنطقه هفت صورت گرفت،نبرد مدت یک ساعت ادامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts