نوامبر 30, 2022

یک پوسته دشمن در ولسوالی غازی اباد مورد حمله قرارگرفت

Related posts