نوامبر 26, 2022

یک پولیس در خاص ازگان بمجاهدین پیوست

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که امروز صبح ، در ولسوالی خاص ارزگان ، یک تن پولیس – خان ولد ریح داد – پس از درک حقایق ، بمجاهدین امارت اسلامی پیوستته است .

پولیس مذکور باشندۀ منطقۀ داودزی این ولسوالی می باشد .

2015/7/22

Related posts