دسامبر 01, 2022

یک گزمه دشمن در سیدآباد مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه دشمن در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله شام دیروز درمنقه شاترو صورت گرفت وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts