نوامبر 30, 2022

120 تن پولیس تسلیم شده در وردوج، بعد از اخذ ضمانت های محکم، رها گردیدند

به اساس خبر، آن 120 تن پولیس محاصره شده که دیروز در قرارگاه تیریگران ولسوالی وردوج ولایت بدخشان با رضایت خود به مجاهدین تسلیم شده بودند، امروز بوساطت موی سفیدان وأخذ ضمانت های محکم ،با این شرط رها گردیدند که دوباره به صفوف دشمن برنگردند.

این پولیس دیروز با این شرط سلاح وقرارگاه شان را به مجاهدین تسلیم نمودند که درصورت دادن ضمانت، رها گردند، آنان نهایت اظهار ندامت کردند که برضد اسلام وکشور درکنار اداره مزدور کابل فعالیت کرده اند.

مجاهدین امارت اسلامی با هرآنکس برخورد اسلامی وانسانی خواهد نمود که از صفوف دشمن جدا وسلاح شان را بر زمین بگذارند، وازین ببعد دیگر سبب طولانی ساختن اشغال کشور نگردند واز کشتار برادران مسلمان افغانی شان دست بکشند،وغرض اعاده حاکمیت اسلامی درکنار مجاهدین امارت اسلامی قرار گیرند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی

۱۴۳۶/۱۰/۱۰هـ ق

۱۳۹۴/۵/۴

هـ ش ــ 2015/7/26م

Related posts