دسامبر 01, 2022

2 عسکر دشمن در بیس غازی آباد کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر بیس سونگ ولسوالی غازی آباد حمله کردند.

حمله ساعت  7 شام دیروز صورت گرفت وتا 9 صبح ادامه یافت که دراثران، 2 عسکرکشته شدند وساختمان بیس خساره مند گردید.

Related posts